Utdanningsplan for LIS-utdanning ved FysMed-klinikken

Vår poliklinikk har 2  utdanningskandidater (LiS) som etter tidligere og utgående ordning har hatt godkjenning med inntil 2 år gruppe 2  for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR).

Vi er en privat poliklinikk organisert som et aksjeselskap og fungerer som en del av offentlig spesialisthelsetjeneste under Helse Midt-Norge RHF. Vi jobber kun med henviste pasienter fra fastleger og fra St. Olav Hospital.

Vi utreder, diagnostiserer og behandler alle typer fysikalsk medisinske lidelser som kan utredes og behandles poliklinisk. Vår hovedvirksomhet er særlig knyttet til en tverrfaglig Rygg- og Nakke poliklinikk og en egen Skulderpoliklinikk for både utredning, diagnostikk og behandling/rehabilitering. Ett av våre tilbud er en egen Livsstils- og Overvektspoliklinikk hvor vi også samarbeider nært med Tverrfaglig fedmepoliklinikk ved St.Olav Hospital.

Vi utreder ca 1700 pasienter pr. år ved vår poliklinikk. Av disse blir mange også fulgt opp i behandling/rehabilitering i vårt tverrfaglige tilbud. Dette kan dreie seg om korte intervensjoner(Brief intervention) eller mer helhetlige, tverrfaglige programmer i et bio-psyko-sosialt perspektiv ofte rettet mot pasienter med sammensatte lidelser. LiS deltar her både i utredningen og som del i vårt tverrfaglige team bestående av fysikalsk medisiner, LIS, fysioterapeuter, psykolog og ernæringsfysiolog.


Vårt faglige tilbud har en tverrfaglig struktur, bygd etter et holistisk perspektiv på menneskets liv og helse. I et slikt bio-psyko-sosialt perspektiv på helse, sykdom og deltagelse blir også LiS sine læringsmål naturlig farget av dette, involverende både eksistensielle, moralske og etiske perspektiver samt et særlig fokus på pasientkommunikasjon.

LiS deltar i alle deler av klinikkens virksomhet med mål om utfyllende erfaring og kunnskap innen våre fagområder. Vår metodebok som revideres årlig inngår som et egnet hjelpemiddel i denne sammenheng. I forhold til oppdatert sjekkliste/læringsmål for faget FMR så dekker vi ca 70% av de 107 læringsmålene. Vi trenger eksterne avtaler for å dekke hele faget og det er i den forbindelse inngått avtale med Selli Rehabiliteringssenter, Unicare Røros og intensjonsavtale med St. Olav Hospital-avd. for Fysikalsk medisin og rehab. Vises her til de spesifikke avtalene med disse.

FysMed-klinikken har tilgang til internett, tidskrifter og eget bibliotek. Vi har gjennomført selvstendig forskning ved vår poliklinikk med internasjonal publikasjon i ”Journal of  Rehabilitation Medisin” i 2004. I 2010 ble det avlagt en mastergrad av en av våre fysioterapeuter basert på materiale fra vår klinikk. Vi planlegger nye forskningsprosjekter hvor også LiS vil kunne delta hvis det er interesse for det. Konkret så har vi ett prosjekt på langtidsoppfølging av effekten av tverrfaglig behandling av sykelig fedme for livsstilsendring og vektnedgang. Vi har nå 3-års oppfølging med lovende  resultater. Dette foregår i nært samarbeid med Tverrfaglig Fedmepoliklinikk ved St. Olav Hosp. og med professor  Bård Kulseng som både faglig og vitenskapelig veileder. Vi har i tillegg årlig kvalitetssikring/evaluering med vitenskapelig metodikk på effekten av våre tverrfaglige rygg og skuldertilbud. I vår internundervisning har vi også tema på forskningsetikk og metodikk.

Utdanningsutvalget består av begge våre LiS, fysioterapeut Tone Høiås og spes.fys.med Sturla Storrø

LiS deltar i all virksomhet ved poliklinikken. Han/hun har egen timeliste for selvstendig arbeid med polikliniske pasienter. Spesialisten har full stilling(100%) ved klinikken, sitter i naborom og er tilgjengelig hele tiden for supervisjon og veiledning. Dette dreier seg om felles undersøkelser av pasienter, samtaler og diskusjoner både om generelle prinsipper, aktuelle prosedyrer og konkrete pasientkasus. Videre deltar LiS i det tverrfaglige arbeidet ved klinikken med pasienter både individuelt og med undervisning av pasientgrupper.

Klinikken forholder seg til målbeskrivelsen for fysikalsk medisin og rehabilitering. Det er tilstrebet harmonisering til «Whitebook» og ICF-modellen.

LiS får fri med lønn til alle obligatoriske kurs og får dekt kursavgift. I tillegg deltar hele klinikken på minst en større kongress/kurs hvert år innen aktuelt fagområde. LiS deltar hvert år i både FysMed-kurs og Fedme-kurs under Oppdalssuka hvor klinikkens spesialist er kursansvarlig.

LiS har mulighet innen tjenesteplanen til faglig fordypning – avsatt minst 4 timer pr. uke.

LiS deltar i vår internundervisning på linje med andre ansatte. Undervisningsplanen utarbeides først og fremst gjennom våre møter i utdanningsutvalget, men også i vårt klinikk- fellesskap og hvor man prøver å dekke så stor del av faget som mulig. LiS blir spesielt oppfordret og utfordret til å komme med forslag/ønsker til undervisning.  Undervisningen er en blanding av tidsskrifter, prosedyrer og forskjellige faglige tema med undersøkelsesteknikker og behandlingsformer. Klinikken benytter også jevnlig rollespill med fokus på pasientkommunikasjon. Her er særlig vår psykolog som er psykologispesialist PhD Jens K. Dahl  viktig. Vi har en dag fast/uke (ofte 2) med presentasjon og diskusjon av aktuelle kasuistikker fra klinikken. Vi deltar også i fjernundervisningen for faget og har regelmessig felles fagmøter/undervisning med Tverrfaglig Fedmepoliklinikk St. Olav Hosp.

Klinikken har en halvårlig grundig internevaluering med tverrfaglig vurdering og tilbakemelding til den enkelte medarbeider. Her deltar LiS både i evalueringen og blir selv evaluert.

Kliniske læringsmål

LiS-tjeneste ved Fysmedklinikken dekker ca 65% av læringsmålene i Fysikalsk medisin og rehabilitering. Detaljert oversikt finnes i Kompetanseportalen.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og registrere i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering oftest knyttet til selvstudier, og de fleste godkjennes av veileder. 

De læringsmål som ikke dekkes ved FysMed-klinikken er tilgjengelige ved de læringssteder vi har inngått avtale med.

AvdelingUtdanningsstedTid
HovedspesialitetFysMed-klinikken2 år
SpesialiseringstjenesteKlinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St.Olavs Hospitalminimum 1 uke
HospiteringSelli Rehabiliteringssenterminimum 1 uke
HospiteringRøros Rehabiliteringminimum 1 uke
HospiteringUnicare Helsefortminimum 1 uke

Felles kompetansemål (FKM)

 • Etikk
 • Forebygging
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørende opplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse.

FKM er viktig i all utdanning av spesialister i alle kliniske fag hvor man møter pasienter med helseplager og i forskjellige livssituasjoner. I den daglige, tverrfaglige virksomheten og internundervisningen ved Fysmed-klinikken vil mange av disse områdene bli møtt og håndtert daglig slik det også er beskrevet i generell del ovenfor og i Kompetanseportalen.

En del av disse områdene dekkes gjennom obligatorisk kurspakke. Det arrangeres aktuelle kurs/seminarer i vår helseregion som dekker deler av FKM. LiS ved Fysmed-klinikken vil kunne delta på disse.

Individuell utdanningsplan

Det vil bli utarbeidet individuell utdanningsplan for den enkelte LiS umiddelbart ved oppstart. Her vil også framkomme plan for rotasjon til andre utdanningssteder.

Tjeneste i andre fag (sideutdannelse)

Dersom LiS mangler slik tjeneste så vil FysMed-klinikken bidra til at kandidaten får relevant tjeneste ved aktuell klinisk avdeling.

Kontakt

Ved spørsmål rettes henvendelse til avdelingsleder/spes.fys.med Sturla Storrø.

Post@fysmed.no

Vises også til vår hjemmeside

www.Fysmedklinikken.no